Winkel
Menu
Winkel

Algemene Voorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ALSTUBLIEFT ZORGVULDIG VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien u hier niet mee akkoord gaat, sluit dan alstublieft deze website en negeer onderstaande informatie.


Deze website is eigendom van en wordt u aangeboden door PrecisionBiotics Ltd. een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Iers recht (registratienummer 300148) met zetel te Building 4400 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Ierland. Het gebruik van deze website en de inhoud ervan vallen onder het recht van de Republiek Ierland.

1. Acceptatie. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden zoals beschreven in deze overeenkomst evenals het Privacybeleid. PrecisionBiotics Ltd. behoudt het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen indien het daar reden tot ziet. PrecisionBiotics Ltd. zal gewijzigde voorwaarden publiceren op de website. Wij raden u aan de voorwaarden periodiek te controleren, omdat wijzigingen effectief zijn vanaf het moment dat deze worden gepubliceerd. U kunt op enig moment de geldende versie van de Algemene Voorwaarden raadplegen op de website. De minimumleeftijd voor het gebruikmaken van de webwinkel op deze website is 18 jaar.

2. Toepasselijkheid. De Algemene Voorwaarden in deze overeenkomst zijn alleen van toepassing op uw gebruik van deze website. Op andere websites die worden aangeboden door PrecisionBiotics Ltd. en onze partners zijn de Algemene Voorwaarden van de desbetreffelijke websites van toepassing.

3. Inhoud. Hoewel deze website informatie over medische diagnoses en behandelingen kan bevatten, dient u een gekwalificeerd medisch zorgverlener te raadplegen voor medisch advies indien er sprake is van een medische kwaal. PrecisionBiotics Ltd. garandeert de nauwkeurigheid en volledigheid van deze website niet. U gaat akkoord dat toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud ervan voor eigen risico geschiedt..

Bepaalde delen van deze website zijn alleen bedoeld voor zorgprofessionals. Bent u professioneel zorgverlener, wees u er dan van bewust dat de informatie op deze website niet als volledig bedoeld of als vervanging voor uw eigen medische diagnose bedoeld is. We raden u aan om tevens andere professionele bronnen en verwijzingen te raadplegen alvorens u een diagnose of behandelbeslissing vaststelt.

4. Gebruik. Het is u niet toegestaan om papieren of digitale kopieën van enige materialen die u van deze website heeft geprint of gedownload op enige manier te wijzigen. Het gebruik van illustraties, foto's, video's, audio of afbeeldingen zonder de bijbehorende tekst is niet toegestaan. PrecisionBiotics Ltd. (en individuele personen, indien bekend) dienen altijd genoemd te worden als de auteurs van de materialen op deze website. Het gebruik van enig materiaal op deze website voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Indien u enig deel van deze website print, kopieert of downloadt in strijd met deze Algemene Voorwaarden, vervalt onmiddellijk uw recht op het gebruik van deze website en dient u naar ons inzicht de kopieën van de materialen die u heeft gemaakt te retourneren of te vernietigen.

Indien u verwijst naar deze website, dient u dat op zodanige wijze te doen dat dit op een eerlijke en wettelijk toegestane manier gebeurt in overeenstemming met de geldende regelgeving en richtlijnen en op een zodanige manier dat het de reputatie van PrecisionBiotics Ltd. niet beschadigt. Het is niet toegestaan om verwijzingen te publiceren die impliceren dat u op een bepaalde manier met PrecisionBiotics Ltd. bent geassocieerd of dat u hiervoor toestemming of goedkeuring van PrecisionBiotics Ltd. hebt waar dit niet het geval is. Deze website mag niet aangeboden worden buiten de officiële kanalen van PrecisionBiotics Ltd. en links naar deze website moeten onmiddellijk worden verwijderd indien PrecisionBiotics Ltd. hiertoe een verzoek indient.

5. Toegang. Toegang tot deze website geschiedt op tijdelijke basis. PrecisionBiotics Ltd. behoudt het recht om op enig moment en zonder voorafgaand bericht de diensten die op deze website worden aangeboden op te schorten of te wijzigen. PrecisionBiotics Ltd. is niet aansprakelijk indien deze website op enige moment of voor bepaalde tijd niet bereikbaar is.

6. Vertegenwoordiging. Als gebruiker van deze website bent u aansprakelijk voor de juistheid van de informatie die u verstrekt aan PrecisionBiotics Ltd. Indien u informatie verstrekt in de vorm van terugkoppelingen, vragen, opmerkingen en dergelijke over de inhoud van deze website, zal deze informatie behandeld worden als niet-vertrouwelijk en heeft PrecisionBiotics Ltd. geen enkele verplichting aangaande deze informatie en staat het PrecisionBiotics Ltd. vrij om ideeën, concepten, kennis en technieken die deze informatie bevat voor enig doeleind te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren en vermarkten van producten waar deze informatie betrekking op heeft.

7. Privacy. Lees alstublieft het Privacybeleid van deze website voor meer informatie over hoe PrecisionBiotics Ltd. met uw persoonlijke informatie omgaat. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met ons Privacybeleid verzoeken wij u deze website niet langer te gebruiken.

8. Verwijzingen naar andere websites. Deze website kan verwijzingen naar andere websites van PrecisionBiotics Ltd. en derde partijen bevatten. PrecisionBiotics Ltd. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites van derde partijen waartoe naar verwezen wordt. Het gebruik daarvan is onderhevig aan de Algemene Voorwaarden van de desbetreffelijke websites.

9. Intellectueel eigendom. Alle materialen op deze website vallen onder het intellectueel eigendom van PrecisionBiotics Ltd. of zijn in bruikleen gegeven aan PrecisionBiotics Ltd. tenzij expliciet anders vermeld. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van de inhoud van deze website, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan anders dan in de paragraaf 4 vermelde hoedanigheid.

10. Garantie. De informatie op deze website wordt geleverd zonder enige verklaringen, bepalingen of garanties aangaande de juistheid ervan. Voor zover wettelijk is toegestaan wijzen PrecisionBiotics Ltd. en de partners van PrecisionBiotics Ltd. alle vorderingen, garanties en andere bepalingen af die anderszins door wet- en regelgeving of jurisprudentie worden geïmpliceerd, inclusief maar niet beperkt tot garanties aangaande acceptabele kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, het gebruik van redelijke zorgvuldigheid en vaardigheid en het niet-inbreukmaken op eigendomsrechten..

Het gebruik van deze website geschiedt geheel op eigen risico. PrecisionBiotics Ltd. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige computervirussen, kwaadaardige software of andere schadelijke materialen die ten deel vallen aan de gebruiker als gevolg van het gebruik van deze website.

11. Aansprakelijkheid. PrecisionBiotics Ltd. wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor vorderingen, verliezen, eisen of schade (onafhankelijk of deze claims, verliezen, eisen of schade voorzien of anderszins bekend was of het gevolg was van nalatigheid, contractbreuk of anderszins) als gevolg van het gebruik van deze website of de informatie, inhoud of materialen op de website af. Hoewel PrecisionBiotics Ltd. de juistheid van de inhoud op deze website probeert te garanderen ten tijde van de publicatie ervan, accepteert PrecisionBiotics Ltd. geen aansprakelijkheid voor enige fouten, gebreken of onjuistheden in de inhoud van de website.

12. Consequenties. PrecisionBiotics Ltd. behoudt het recht om naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden uw gebruik van deze website op te schorten of te beëindigen. Indien uw inbreuk op deze Voorwaarden schade aan anderen veroorzaakt, gaat u akkoord om PrecisionBiotics Ltd. schadeloos te stellen en te vrijwaren van enige verliezen, schade of kosten. Geschillen als gevolg van deze Voorwaarden of uw gebruik van de website zullen in goed overleg tussen de partijen worden opgelost. Indien dit overleg niet successvol is, worden de betreffende onenigheden, geschillen of vorderingen doorverwezen naar de bevoegde rechtbank in Ierland.

13. Betalingen. Internettransacties worden verwerkt via onze beveiligde bestelmodule. Om uw bestelling te voltooien, wordt u naar de beveiligde betaalomgeving geleid waar u de informatie die nodig is voor het afronden van uw bestelling in kunt vullen. Na het afronden van deze stap ontvangt u via e-mail een bestelnummer en bevestiging van uw bestelling. Met het versturen van uw creditcardgegevens geeft u ons toestemming om het volledige bedrag van uw bestelling, verzendkosten en andere kosten te incasseren in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en bevestigt u dat u toestemming heeft om deze kaart te gebruiken. Wij maken gebruik van een vertrouwde en beveiligde betaalverwerker.

14. Prijzen. Onze prijzen staan vermeld op onze website. Wij behouden het recht om op enig moment de prijs van onze producten te veranderen. De actuele productprijs staat vermeld op het moment dat u uw bestelling plaatst op onze website. Wij proberen de prijsinformatie op onze website nauwkeurig te houden, maar het kan voorkomen dat deze informatie onjuist is. Wij zijn niet verplicht om een product te leveren dat tegen een onjuiste prijs werd aangeboden. Als de actuele prijs van een product hoger is dan staat vermeld op de website op het moment dat u uw bestelling plaatst, zullen wij contact met u opnemen middels de informatie die u aan ons heeft doorgegeven bij het plaatsen van uw bestelling. U heeft in dergelijke gevallen het recht uw bestelling te annuleren of het prijsverschil te voldoen. Prijzen op onze website zijn niet noodzakelijk representatief voor prijzen in fysieke winkels en dienen gezien te worden als exclusieve onlineprijzen van de producent.

15. Verzenden en leveren. Lees alstublieft het Verzendbeleid van deze website voor meer informatie en de voorwaarden.

16. Terugbetalingen. Lees alstublieft het Retourbeleid van deze website voor meer informatie en de voorwaarden voor terugbetalingen.

17. Productinformatie voor de gebruiker. Indien een bijsluiter wordt geleverd bij een product dat u heeft gekocht, gaat u akkoord met het zorgvuldig lezen van de bijsluiter en het volgen van de daarin beschreven instructies. Als u vragen heeft over het gebruiken van producten, neem dan alstublieft contact met ons op per e-mail via alflorex@precisionbiotics.com of per telefoon op 0330 057 8598 (Verenigd Koninkrijk) of (0)21 206 6012 353 of (0)21 4299 104 (Ierland).

18. Koopovereenkomst. Wanneer we een bestelling van u ontvangen voor producten op deze website, biedt u aan deze producten te kopen. Deze bestelling is niet bindend tot we u een e-mail hebben gestuurd en bevestigen dat we de bestelde producten hebben verzonden of wanneer u de producten heeft ontvangen. De koopovereenkomst wordt gezien als aanvaard en effectief naar u gecommuniceerd vanaf het moment dat we deze e-mail naar u versturen (onafhankelijk of u deze wel of niet heeft ontvangen). Onze beroepsgedragscodes en wettelijke beperkingen kunnen een limiet stellen aan het aantal producten dat we aan u mogen leveren. Om die reden zijn wij niet verplicht om meer dan het wettelijke maximum aantal producten aan u te leveren. In dergelijke gevallen worden alleen de geleverde producten in rekening gebracht. Indien een besteld product niet op voorraad is, stellen we u daar per e-mail van op de hoogte en zullen wij het aankoopbedrag van dat product terugstorten op uw rekening.

19. Tegoedbonnen (kortingscodes). Door tegoedbonnen te gebruiken op www.precisionbiotics.com gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van www.precisionbiotics.com. www.precisionbiotics.com. Tegoedbonnen zijn alleen geldig voor de producten vermeld op de tegoedbon of in de oorspronkelijke advertentie voor de tegoedbon. Tegoedbonnen zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden doorverkocht. Tegoedbonnen worden niet gewisseld tegen contant geld. Als het totaalbedrag op de tegoedbon niet in een enkele transactie wordt opgebruikt, vervalt het overgebleven tegoed. Per bestelling kan één tegoedbon worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de tegoedbon. Tegoedbonnen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere speciale aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk vermeld op de tegoedbon. Tegoedbonnen zijn geldig tot de datum zoals vermeld op de tegoedbon of zolang de voorraad voor de desbetreffende producten strekt. De eigenaars en aanbieders van www.precisionbiotics.com behouden het recht om de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van tegoedbonnen op enig moment en zonder opgaaf van reden te wijzigen. Tegoedbonnen zijn alleen geldig voor producten die worden aangeboden op www.precisionbiotics.com. Het aantal producten dat wordt aangeboden op www.precisionbiotics.com kan per land verschillend zijn. Bedankt voor het lezen!

Aarzel niet om contact met ons op te nemen via ask@precisionbiotics.com indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Algemene Voorwaarden.