Introductie

Dit document verwijst naar persoonlijke informatie, gedefinieerd als informatie over een levend persoon (een natuurlijk persoon, hierna genoemd het informatiesubject) die niet in het publieke domein bestaat.

Het doel van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is om de rechten van informatiesubjecten te beschermen en te verbeteren. Deze rechten hebben betrekking op het beveiligen van persoonlijke informatie, de illegale verwerking van persoonlijke informatie en het onbeperkte verkeer van persoonlijke informatie binnen de Europese Unie. De AVG heeft echter geen betrekking op informatie die zich al in het publieke domein bevindt.

PrecisionBiotics deelt met genoegen het onderstaande Privacybeleid met u.

Persoonlijke gegevens

PrecisionBiotics gebruikt uw informatie voor het aanbieden van offertes, om telefonisch contact met u op te nemen en om marketinginformatie waarvan PrecisionBiotics gelooft dat deze voor u of uw onderneming interessant kan zijn per e-mail met u te delen. Wanneer u contact met ons opneemt, gaat u akkoord met het openen van een marketingdialoog tot u besluit deze te sluiten (u kunt dit op enig moment doen) of tot wij besluiten onze diensten niet langer te promoten. PrecisionBiotics treedt tevens op als informatieverwerker voor haar cliënten. Wanneer PrecisionBiotics exclusief optreedt als informatieverwerker wordt dit gedaan volgens de instructies van de cliënt en in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.

PrecisionBiotics verzamelt persoonlijke informatie over u middels contactformulieren en enquêtes, correspondentie en informatie over uw bezoeken aan onze website, inclusief maar niet beperkt tot informatie die herleid kan worden naar u als persoon zoals ip-adressen. PrecisionBiotics heeft het recht om van tijd tot tijd deze informatie te gebruiken om bezoekers van de websites te identificeren. PrecisionBiotics heeft eveneens het recht om statistieken over het gedrag van bezoekers op de websites van PrecisionBiotics te verzamelen.

De websites van PrecisionBiotics maken gebruik van cookies, kleine informatiebestanden die door websites worden opgeslagen de computer van de bezoeker en die bij vervolgbezoeken door de browser naar de website worden gestuurd. Onze websites maken gebruik van cookies om PrecisionBiotics in staat te stellen bezoekers te identificeren en te volgen op de website en voor het onthouden van hun voorkeursinstellingen. Bezoekers van de websites van PrecisionBiotics die geen cookies op hun computer wensen, kunnen dit aangeven in de instellingen van hun browser alvorens zij de websites van PrecisionBiotics bezoeken.

De informatie die PrecisionBiotics over u en uw onderneming bezit omvat alle gegevens die wij over u hebben, evenals alle verkooptransacties waaronder informatie die wij van u hebben verkregen uit publieke bronnen en van derde partijen zoals kredietbeoordelaars.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonlijke gegevens

Om PrecisionBiotics in staat te stellen de contractuele verplichtingen met haar cliënten na te laten komen en om antwoord te geven op marketingvragen.

Legitieme belangen van PrecisionBiotics en/of derde partijen

Het promoten van de marketing en informatie aangeboden door PrecisionBiotics en/of het vermarkten van de diensten en/of producten van derde partijen aangesloten bij PrecisionBiotics.

Toestemming

Door akkoord te gaan met het Privacybeleid geeft u PrecisionBiotics toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke informatie voor de doeleinden zoals daarin beschreven. U kunt op enig moment uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via dataprotection@precisionbiotics.com of door ons een brief te sturen naar het onderstaand adres.

Bekendmaking

PrecisionBiotics kan onder bepaalde omstandigheden uw persoonlijke informatie kenbaar maken aan derde partijen voor het uitvoeren van contractuele verplichtingen. PrecisionBiotics verlangt van deze partijen dat zij uw informatie verwerken in overeenstemming met onze instructies en de vereisten van dit Privacybeleid en de AVG.

PrecisionBiotics zal informatie verkregen tijdens contactmomenten met gebruikers niet zonder hun toestemming doorverkopen of doorgeven. PrecisionBiotics heeft echter het recht om uw persoonlijke informatie aan derde partijen bekend te maken om te voldoen aan wet- of regelgeving of wanneer een bevoegde overheidsorganisatie hiertoe een verzoek indient. PrecisionBiotics is bevoegd om de Algemene Voorwaarden te handhaven. Hieronder valt eveneens onderzoek naar mogelijke inbreuk op de Algemene Voorwaarden om fraude, veiligheidsrisico's en technische problemen op te sporen, te voorkomen of in te perken of om tegen onmiddellijke schade aan de belangen, rechten, eigendommen of veiligheid van PrecisionBiotics, haar cliënten en de samenleving als geheel te beschermen.

Bewaarbeleid

PrecisionBiotics verwerkt persoonlijke gegevens gedurende de looptijd van een overeenkomst en bewaart deze daarna tot vijf jaar na beëindiging van de overeenkomst om te voldoen aan haar juridische plichten. Na vijf jaar worden overgebleven persoonlijke gegevens vernietigd.

Opslag van gegevens

Gegevens worden bewaard binnen de EER en / of bij bedrijven die overeenkomsten voor gegevensoverdracht hebben gesloten

Uw rechten aangaande uw gegevens

Wanneer PrecisionBiotics op enig moment in bezit is van uw persoonlijke informatie, heeft u als informatiesubject de volgende rechten:

 • Het recht op inzicht – u heeft het recht om een kopie op te vragen van de informatie die wij over u hebben.
 • Het recht op rectificatie – u heeft het recht om onjuiste of onvolledige informatie over u te rectificeren.
 • Het recht om vergeten te worden – onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken om de informatie die wij over u hebben te vernietigen.
 • Het recht op beperking van verwerking – onder bepaalde omstandigheden kunt u aangeven dat u niet wilt dat uw persoonlijke informatie wordt verwerkt.
 • Het recht op overdraagbaarheid – u heeft het recht om de informatie die wij over u hebben over te laten dragen aan een andere organisatie.
 • Het recht op bezwaar – u heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten gebruik van uw gegevens, bijvoorbeeld voor direct marketing.
 • Het recht op bezwaar tegen automatisch verwerken, inclusief profileren – u heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de automatische verwerking van uw gegevens en profilering aan de hand van uw gegevens.

In het geval dat PrecisionBiotics uw verzoek weigert, zal daarvoor een reden worden gegeven. U heeft het recht om bezwaar tegen deze beslissing te maken.

PrecisionBiotics kan op uw verzoek bevestigen welke informatie zij over u bezit en hoe deze wordt verwerkt.

U kunt de volgende informatie opvragen:

 • Identiteit en contactgegevens van de persoon of de organisatie (PrecisionBiotics) die bepaalt hoe en waarom uw gegevens worden verwerkt.
 • Contactgegevens van de Data Protection Representative, indien van toepassing.
 • Het doel van de verwerking en de wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens.
 • Indien het verwerken is gebaseerd op legitieme belangen van PrecisionBiotics of een aangesloten derde partij, informatie deze belangen.
 • De categorieën van persoonlijke informatie die wordt verzameld, opgeslagen en verwerkt
 • Ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens worden verstrekt.
 • Hoe lang uw gegevens bewaard blijven.
 • Informatie over uw recht op het corrigeren, verwijderen, beperken of bezwaar maken van of tegen verwerking van uw gegevens.
 • Informatie over uw recht op het intrekken van uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke informatie.
 • Hoe u een klacht indient bij de toezichthoudende autoriteit (de Data Protection Regulator).
 • Of het verstrekken van persoonlijke informatie een juridische of wettelijke verplichting is of noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele verplichtingen, evenals of u verplicht bent om deze persoonlijke informatie te verstrekken en de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke persoonlijke informatie.
 • De bron van uw persoonlijke informatie indien deze niet door u is verstrekt.
 • Informatie over het geautomatiseerd verwerken van uw gegevens, bijvoorbeeld bij profileren, evenals andere betekenisvolle informatie over hoe dat wordt gedaan, hoe belangrijk dergelijke verwerking is en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor toegang tot persoonlijke informatie is identificatie verplicht

PrecisionBiotics accepteert de volgende vormen van identificatie wanneer om informatie over uw persoonlijke gegevens wordt verzocht: een kopie van uw nationale identiteitskaart, rijbewijs, paspoort, geboortecertificaat of een gas-, water- of lichtrekening niet ouder dan drie maanden. Wij vereisen minimaal één exemplaar van de hiervoorgenoemde identiteitsbewijzen met foto en een ondersteunend document. Als PrecisionBiotics niet tevreden is met de kwaliteit van de geleverde identificatiematerialen, kunt u worden verzocht om meer of andere informatie te verstrekken alvorens uw persoonlijke gegevens vrijgegeven kunnen worden.

Alle verzoeken dienen gericht te worden aan dataprotection@precisionbiotics.com, door te bellen naar +353-21-4299104 of door ons een brief te sturen naar onderstaand adres.

U kunt ook gebruik maken van het onderstaande formulier voor vragen over gegevensbescherming.